The Velux Foundations projekt: Et hav i balance
Stenrev på lavt vand er i dag en sjælden naturtype omkring Als og i resten af Danmark. Det skyldes, at naturtypen gennem mange år har været udsat for massiv stenfiskeri til havnemoler, kystsikringsanlæg eller andet byggeri.

Udbredelsen af huledannende stenrev i Danmark er på grund af stenfiskeriet i dag reduceret med næsten 100 % fra mindst 34 km2 til de nuværende ca. 5 ha (0,05 km2). Den biologiske mangfoldighed af arter, der er særligt knyttet til de huledannende stenrev, er derfor i fare for at forsvinde. I år 2000 blev stenfiskeriet forbudt.Als Stenrev havbund

Als Stenrev er lokalt forankret og arbejder derfor for at bremse tabet af biologisk mangfoldighed indenfor fisk, dyr og planteliv i det alsiske farvand. Samtidig arbejder foreningen for at øge den offentlige interesse for og opmærksomhed på stenrevenes særegen naturtype, som er i fare for forsvinde.

Stenrev bliver sammen med ålegræsområderne kaldet havets oaser. Begge steder findes en meget stor artsrigdom.

Tang har ikke en rod som ålegræs, men sidder fast på sten ved en hæfteskive. Stenrevene er således en betingelse for at vi kan have tangskove på det lave vand – der hvor der er nok lys til at tangen kan gro og producere ilt.

Den stenede havbund med vedhæftede tangplanter har stor betydning for iltforholdene ved havbunden, og hermed stor betydning for at havets forskellige dyr kan leve her.

Med genopretning af stenrevene genskaber vi hele økosystemer som indeholder et mylder af liv, fra de mindste alger over fisk, skaldyr, bløddyr, dykænder og den lille tandhval marsvinet.dsc00219

Hvor:

Vi arbejder helt konkret på at genoprette seks rev:

  • 5 naturgenopretningsrev på placeringer i Flensborg Fjord og Lillebælt, hvor der tidligere har været rev. Vi bruger ca. 15.000 kubikmeter sten.
  • Et formidlingsrev ved Sønderborg Strand, der muliggøre formidling af revnaturen til danskere og turister i alle aldre, som ikke har mulighed for at dykke ned til de naturgenoprettede rev. Revet blev bygget af 800 kubikmeter sten og stod færdigt i september i år.

 

Mål og forventet effekt:

Gennem formidling og ved brug af formidlingsrevet, er det vores mål, at vi kan skabe opmærksomhed og ejerskab til havets naturtyper. Den gamle talemåde ”ude af øje ude af sind” er desværre alt for virkelig, når det drejer sig om havets tilstand.

Kun gennem ejerskab, viden og forståelse kan vi skabe fokus på havets problemer og få beslutningstagerne til at sikre og genoprette havets natur.

Genopretningen af forsvundne rev i farvandet omkring Als skal give gode yngle- og opvækstmuligheder for de dyr og planter som er knyttet til revene – herunder habitatområdets udpegningsgrundlag.

Moniteringen og forskningen skal være med til at beskrive hvorledes genopretningen af rev sker bedst muligt, således at fremtidige projekter får mest muligt natur for pengene.

Det at genoprette huledannende stenrev er forholdsvist nyt. Vores projekt skal bidrage med viden, best practice. Over en periode på fire år laver vi forskning og monitering på de rev vi genopretter, og på de forskningsrev vi designer for at undersøge, hvilke design der giver de bedste forhold for fisk i området.