Stenrev skaber et hav i balance

Danmarks største naturgenopretningsprojekt under havoverfladen. Organisationen Als Stenrev har udlagt seks stenrev omkring Als. Samlet fylder stenene arealmæssigt Parken i København – i et lag – i to meters højde. 

Tidligere pillede vi stenene ud af havet og byggede moler, lystbådehavne og kystsikring af havets giganter. Nu lægger vi dem pænt tilbage for at skabe et hav i balance, i hvert fald i farvandet omkring Als, som nu har lagt havbund til Danmarks største projekt for genopretning af natur under havoverfladen – Over 99 procent af de danske stenrev er forsvundet og de tidligere levesteder for rig flora og fauna er omdannet til gold havbund. Det er sket uden modstand, fordi vi ikke har kunnet se ødelæggelserne med det blotte øje, siger projektleder og biolog, Bo Mammen Kruse. 

16.000 kubikmeter klippe fra Norge

Als Stenrev forsøger med blandt andet støtte fra Sønderborg Kommune at vende udviklingen. Foreningen består ud over kommunen af en række lokalt forankrede organisationer som Dykkerklubben Poseidon-Als, Dansk Amatørfiskerforening, Vandplejen Ana, Bælternes Fiskeriforening, Danmarks Naturfredningsforening og LandboSyd. Als Stenrev har stået for alt arbejdet med at gendanne de seks stenrev omkring Als. Til det formål er der hentet ca. 16.000 m3 af-sprængte klippesten fra Norge, som først blev samlet i et depot på havbunden og herefter fordelt i de planlagte områder.

Sten mængden er enorm. Hvis pramme ikke blev brugt til at sejle stenene til Als, skulle der over 1000 lastbiler til at hente dem. Lægges de ud i et lag på 2 meter vil de være i stand til at fylde et areal på størrelse med Parken, Danmarks nationalstadion. 

Projektet støttes af Velux Foundations med 10.4 millioner kr. 

– Det var en kæmpe og glædelig overraskelse, som understreger, at vi i Sønderborg markerer os fremragende på landkortet med hensyn til at skabe gode forhold for miljø og klima, siger Aase Nygaard, Als Stenrev.

Havets oaser

De store sten i revene skaber grobund for havalger. Hulrummene mellem stenene skaber gode gemmesteder for fisk og øvrige dyr. Desuden er der en forventning om, at projektet også er til gavn for ålegræsset, som lider under væksten af mikroalger, der gør vandet grumset og skærmer for sollyset. 

– Vi kalder stenrevene og ålegræsset for havets oaser, nu genskaber vi dele af den ene oase til gavn for udviklingen af begge, siger biolog Bo Mammen Kruse, der glæder sig over pengene og projektet, der er lieledes tilknyttet et femårigt forskningsprojekt. 

Femårigt forskningsprojekt

Her følger man udviklingen i de udvalgte revområder før og i forskellige intervaller efter udlægningen, så biologerne får sig et indtryk af, hvad der skaber de bedste stenrev. De udlægges nemlig efter to grundprincipper. Et tæt sammenhængende rev og så en model, hvor revet spredes som toppe af sten over et større område. 

Ud over naturgenopretningsprojekter udlægger foreningen to rev af stenral  i Sønderborg Bugt udelukkende til forskningsformål. Forskningsprojektet vil undersøge betydningen af denne type rev habitat for fisk, marsvin og fiskeriforvaltning i det sydlige Lillebælt, der også er et Natura 2000 område. Projektet har fået 1,6 mio. kr. i støtte fra EU. Stenfiskeriet har været forbudt siden år 2000, men det er stadig tilladt at hente småsten op af havet – op til en størrelse af ca. 40 kilo.

 

Den første ladning sten er ankommet fra Norge og ved at blive lagt ud på Helst Banke ud for Skelde på Broager Land

 

Her ses den eksisterende sten ved Skeldekobbel, de nye sten der udlægges skaber grobund for en exceptionel undervandsflora, der bliver hjemsted for et mylder af liv.

 

På kortet ses alle de kommende rev placeringer, markeret med rødt

 

To forskningsprojekter følger udviklingen på de udlagte rev. På billedet holder senior forsker Jon C. Svendsen måleudstyr, der bruges til at kortlægge forekomster af fisk og de miljømæssige forhold på revene.