HavBLÅ MANDAG : 8

Lillebælt har fået en svær start på ret

I havet begynder foråret med den spektakulære forårsopblomstring. Inden for dage/uger tiltager algekoncentrationen i havets øverste lag voldsomt for derefter lige så pludseligt at aftage igen. Forårsopblomstringen foregår næsten samtidig over alt i de indre danske farvande.

På grund af lysets frembrud i foråret, starter de frit svævende mikro-alger deres aktivitet. Derved stiger koncentrationen af algerne, og vandet kan i løbet af få dage eller uger blive grønligt og uigennemsigtig. Lige så hurtigt som koncentrationerne stiger, falder de igen, når algerne har tømt overfladelaget for let tilgængelige næringssalte. De dør, synker til bunds og kan de give anledning til iltsvind og fiskedød i de senere sommermåneder.

Nedbør Januar og februar i år var meget våde, se figur 1. I februar faldt der således ca. dobbelt så meget nedbør end normalt (Klimanormaler Danmark (dmi.dk)). Den store afstrømning i januar og februar indikerer en stor udvaskning af næringssalte, som typisk medfører en øget forårsopblomstring af mikro-alge. Nedbøren afspejles i farvandet med ca. én måneds forsinkelse – de store mængder nedbør i januar og februar forventes med andre ord at give høje algekoncentrationer i havet i februar og marts.

Figur 1: Nedbør i de første tre måneder i 2024 sammenholdt med normalerne. For hele landet. (Observationer dmi.dk)

Algekoncentration

Miljøstyrelsen gennemfører løbende overvågningsmålinger bl.a. på en station (SLB43) i Lillebælt mellem Mommark og Lyø (Miljødata (miljoeportal.dk)). Målingerne viser, at forårsopblomstringen af algerne planteplankton i 2024 begynder i februar og tiltager til marts, se figur 2.

Figur 2: Udviklingen af klorofyl i overfladen af Lillebælt i de første tre måneder i 2024. De blå linjer viser tidligere års månedsniveauer: 25% fraktil: 25% af månedsmålinger i perioden 2013-2023 ligger under denne værdi. Median: Halvdelen af månedsmålinger i perioden 2013-2023 ligger under denne værdi. 75% fraktil: 75% af alle månedsmålinger i perioden 2013-2023 ligger under denne værdi. 2024: Aktuelle målinger året 2024.

Figuren illustrerer, at målingerne i februar og begyndelsen af marts viser ca. dobbelt så højt et niveau sammenlignet med den sidste tiårs periode. Målingerne bekræfter dermed forventningen om, at den våde vinter ville give ekstraordinært høj algevækst under forårsopblomstringen i havet.

Næringssalte

Den store tilvækst i algekoncentration kræver næringsstoffer. Målinger af let omsættelige næringssalte (nitrat og fosfat) viser en samtidig tømning af de øvre vandlag for disse næringsstoffer samtidig med, at klorofylkoncentrationen er høj, se figur 3. I den mørke vintertid er algerne inaktive, og koncentrationen af nitrit og nitrat samt ortho-fosfat stiger på grund af tilførslerne fra land. Så snart algerne formerer sig, indbygger de nitrit og nitrat samt ortho-fosfat i deres biomasse, indtil der ikke er flere frie næringssalte tilbage. Dette indtræder i begyndelsen af marts, se figur 3.

Figur 3: Udvikling af næringstofferne nitrat og fosfat er let tilgængelige for algerne.

Iltsvind

For øjeblikket er der ikke iltsvind i Lillebælt. Selv om forårets høje algekoncentration kræver mere ilt under forrådnelse, er det for tidligt at spå om, hvordan året iltsvind vil udvikle sig. Iltsvindets udvikling er i høj grad også afhængig af de konkrete vind- og vejrforhold hen over sommeren.

Figur 4: Miljøstyrelsens prøvetagningsstation SLB43 i Lillebælt (Miljødata Miljoeportal.dk)
Figur 5: “Sif” er det ene af de to søsterskibe, der varetager miljøovervågning af danske farvande. Sammen med “Frigg” har det hjemhavn i Hundested. Foto: Miljøstyrelsen

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.