HavBLÅ MANDAG : 4

Foreningen Als Stenrev arbejder for et forbud mod at fiske blåmuslinger i produktionsområde 80: Alssund, Sandvig og Augustenborg Fjord.

Blåmuslinger er en nøgleart i havet. Den har en unik rolle for et sundt og godt havmiljø og er med til at skabe balance i havets økosystemer. Den filtrerer havvandet for alger, skaber levesteder for andre arter og er føde for mange arter, som er afhængige af dem som fødeelement.

Det er fortsat tilladt at fiske blåmuslinger i produktionsområde 80. Alle kan i denne tid se, muslingefiskere trawler området igennem for blåmuslinger. Produktionsområde 80 er ca. 527 hektar. Nørreskoven på Als er til sammenligning på 740 hektar stor.

Området er kendetegnet ved ringe vandudskiftning og påvirkning af næringsstoffer fra markerne omkring, og det lider derfor hvert efterår af kraftigt iltsvind. Senest i september 2023.

I perioden 2022-2024 er der bundtrawlet 803.381 kg blåmuslinger i område 80 (kilde: fiskeristatistikkerne fra Fiskeristyrelsen). Fiskeri med bundtrawl foregår ved, at redskaber skraber hen over havbunden for at få muslingerne op i et net. Det betyder, at havbunden udjævnes, og at alle dyr og planter fjernes i området.

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.

Blåmuslinge-matematik

For at sætte bundtrawlingens ødelæggende konsekvenser for området i perspektiv, har vi forsøgt med lidt ”blåmuslinge-matematik”:

En blåmusling til konsum er 5-7 cm lang og ca. 3 år gammel. Den filtrerer 5-7 liter havvand for alger i timen (gennemsnit 6 liter/time x 24 timer) = 144 liter/døgn.

Der er ca. 2 kg konsummuslinger pr. høstet kvm. En blåmusling vejer ca. 25 gram. Det svarer til ca. 80 blåmuslinger/ kvm.

Muslingerne har med andre ord en filtreringsevne på ca. 17 m3(vand)/m2(havbund)/døgn, som svarer til en filtreringshastighed på 17m/døgn. Ved en gennemsnitlig vanddybde i Als Fjord (Område 80) på ca. 8 m, svarer det til, at hele vandsøjlen over muslingerne filtreres 8m/17m/døgn=0,4/døgn.

Hele vandsøjlen over muslingerne filtreres ca. 2 gange i døgnet, hvis vi antager, at vandet blandes fra overflade til bund. Dette illustrerer, hvor meget muslingerne kan påvirke algekoncentrationen i Als Fjord.

For at kunne høste 2 kg konsum blåmuslinger, bundtrawler man et område i Augustenborg Fjord, ved Sandvig og i Alssund: 803.381 kg/2 kg/kvm = 401.905 kvm = ca. 40,2 hektar.

Når man bundtrawler, fjernes alt liv på bunden, se foto ”Muslingeskrab Als Fjord”. https://www.dn.dk/nyheder/trawlfrit-omrade-i-baelthavet-er-godt-for-havnaturen/

En blåmusling filtrerer havvandet for alger. Alger kommer, når der er for mange næringsstoffer, og algerne er årsag til iltsvind.

I området, hvor man har kraftigt iltsvind, fjerner man 803 tons muslinger på ca. 40,2 hektar. På dette areal er der 40,2 hektar x 10.000 m2/hektar x 80 blåmuslinger/m2=32.160.000 blåmuslinger. Disse blåmuslinger kunne teoretisk set have filtreret ca. (32.160.000 blåmuslinger x 144 liter/blåmusling/døgn = 4.631.040.000 liter havvand pr. døgn!

FAKTA

Følg ”Blå mandag”s-budskaberne om havmiljøet omkring Als i de kommende uger på Als Stenrevs Facebookside og på Als Stenrevs hjemmeside www.alsstenrev.dk