Vedtægter

Vedtægter for Als Stenrev

§ 1. Navn og status
Foreningens navn er Als Stenrev. Foreningen blev stiftet i Sønderborg d. 11. juni 2012 og har
hjemsted i Sønderborg Kommune. Foreningens CVR-nummer er 3452 1417.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at skabe et forbedret havmiljø, en forbedret vandkvalitet og en øget biodiversitet
i havet gennem genopretning af marine naturtyper, herunder stenrev, biogene rev
og f.eks. ålegræsbede samt dokumentere effekterne af disse marine naturtyper og udbrede
kendskabet til havmiljøet generelt.

Foreningen ser huledannende stenrev som en mulighed for at:

  • skabe yngle-og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr,
  • udgøre et substrat, hvor eksempelvis muslinger eller planter har mulighed for at leve og udvikle sig
  • forbedre vandkvaliteten i kraft af muslingers og makrofytters rensende effekt
  • forbedre forholdet mellem kvælstof og fosfor i marine områder
  • reducere iltsvind
  • fremme turistpotentialet for lystfiskere og dykkere

§ 3. Medlemskab
Alle, der støtter foreningens formål og som har indbetalt kontingent, kan optages som medlemmer.
Der kan tegnes et virksomhedsmedlemskab (1), foreningsmedlemskab (2), individuelt
medlemskab, (3) og støttemedlemskab (4). Offentlige myndigheder hører under virksomheder.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent:
Kontingentændringer skal vedtages på generalforsamlingen og træder i kraft for det næstfølgende
regnskabsår.

§ 5. Økonomi og hæftelser
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal være revideret inden generalforsamlingen.
Ingen af foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan gøre personlige krav gældende
med hensyn til foreningens aktiver.

Foreningen hæfter alene med dens formue for foreningens forpligtelser og der kan ikke gøres
krav gældende mod foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer.

Hvis der skal optages lån i bank, sparekasse eller andetsteds, kan bestyrelsen, på foreningens
vegne skrive under som låntager.

§ 6. Foreningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af syv valgte medlemmer, som selv konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer, sekretær samt tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges
for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter på
generalforsamlingen.

Et år efter stiftende generalforsamling er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Ulige år vælges
tre og lige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer.

Valgbare er lovlige repræsentanter fra kategori 1og 2 samt ethvert individuelt medlem.

§ 7. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i første kvartal. Indkaldelsen sker ved annoncering
på elektroniske medier med 14 dages varsel og skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges
4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8. Valg af suppleanter for 1 år
9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret ved generalforsamlingen har kun personligt fremmødte medlemmer. Alle
medlemmer har een stemme.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte. Vedtægtsændringer skal dog følge samme procedure som ved nedlæggelse af
foreningen jf. § 10.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer
fremsætter ønske herom, eller når et simpelt flertal i bestyrelsen ønsker dette. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at ønske herom er fremsat, og med 14
dages varsel.

§ 9. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal udarbejdes en protokol fra hvert
bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere arbejdet gennem nedsættelse af arbejdsgrupper. Bestyrelsen
udarbejder et kommissorium for arbejdsgruppernes arbejde. Arbejdsgrupperne afrapporterer
til bestyrelsen.

§10. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske, hvis der på en lovlig indkaldt generalforsamling konstateres,
at der 2/3 flertal af de afgivne stemmer herfor. Beslutningen skal efterprøves på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling, hvor der ligeledes skal opnås 2/3 flertal for nedlæggelsen
blandt de afgivne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest
1 måned efter den ordinære generalforsamling og med 14 dages varsel.

§ 11. Foreningens værdier ved opløsning
Hvis der træffes en lovlig afgørelse om at opløse foreningen, skal foreningen realisere de værdier,
der måtte forefindes. Den indkomne sum skal indsættes på en bankkonto under Sønderborg
Kommunes formynderskab. Beløbet skal anvendes til almennyttige formål i overensstemmelse
med foreningens formål indenfor en periode af 5 år regnet fra datoen for opløsningen.
Såfremt det ikke er muligt skal det anvendes til aktiviteter indenfor det maritime område i
Sønderborg kommune. Der vil blive lagt vægt på aktiviteternes folkelige og foreningsmæssige
forankring.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

Sønderborg d. 11. juni 2012

Bestyrelsen

Aase Nyegaard, Mogens Dall, Poul Evald, Frede Petersen, Charlotte Jervelund, Ebbe Enøe
(sup.), Bo Mammen Kruse (sup.), vakant politiker og vakant virksomheds rep.

Revideret på generalforsamlingen d. 29. juni 2021
Revideret på generalforsamlingen d. 21. marts 2024