Vil du være med til at gøre en forskel for farvandet omkring Als?

Foreningen arbejder for yderligere stenrev som en mulighed for at:

  • Skabe yngle- og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr.
  • Udgøre et substrat, hvor eksempelvis muslinger eller planter har mulighed for at leve og udvikle sig.
  • Reducere iltsvind.
  • Fremme turistpotentialet for lystfiskere og dykkere.

HavBLÅ MANDAG : 7

Landboforeningen Spiras er aktiv medspiller både til lands og til vands. Stenrevene i havet omkring Als er skabt af sten fra landmændenes marker. I...

HavBLÅ MANDAG : 6

Mange havfugles liv er afhængigt af et godt havmiljø. En af dem er den smukke ederfugl – dens livret er muslinger. Ederfuglen er vidt udbredt i...

Ekstraordinær generalforsamling 2024

Foreningen Als Stenrev vedtog på den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2024 et forslag til ændring af vedtægternes §7. Forslaget betyder, at...

HavBLÅ MANDAG : 5

Fiskebørnehaver i lystbådehavnene Ligesom menneskebørn kan fiskeunger have behov for et sted i deres omgivelser, hvor de kan føle sig trygge og få...

HavBLÅ MANDAG : 4

Foreningen Als Stenrev arbejder for et forbud mod at fiske blåmuslinger i produktionsområde 80: Alssund, Sandvig og Augustenborg Fjord. Blåmuslinger...

HavBLÅ MANDAG : 3

Foreningen Als Stenrev arbejder for at sikre et godt havmiljø omkring Als, bl.a. ved at etablere stenrev. Vil du støtte arbejdet eller vide mere om,...

HavBLÅ MANDAG : 2

Nytter det noget at udlægge nye stenrev? Svaret er et kæmpe JA! Et af de rev, som Als Stenrev har lagt ud, er på 5000 kubikmeter sten i ca. otte...

HavBLÅ MANDAG : 1

Foreningen Als Stenrev har etableret 19 stenrev omkring Als for at forbedre levevilkårene for plante- og dyrelivet i og over havet. Men der er brug...

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2023 kl 19:00 på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg   Dagsorden ifølge...