Vedtægter

Vedtægter for Als Stenrev

§ 1. Navn og status
Foreningens navn er Als Stenrev. Foreningen blev stiftet i Sønderborg d. 11. juni 2012 og har
hjemsted i Sønderborg Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at skabe et forbedret havmiljø, en forbedret vandkvalitet og en øget
biodiversitet i havet omkring Als gennem skabelsen af huledannende stenrev samt dokumentere effekterne af ny- eller gendannede rev og udbrede kendskabet til havmiljøet generelt og
effekten af revene.
Foreningen ønsker at opnå formålet ved genetablering af stenrev eller ved skabelsen af nye
stenrev i farvandet omkring Als.
Foreningen ser huledannende stenrev som en mulighed for at:
skabe yngle- og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr,
udgøre et substrat, hvor eksempelvis muslinger eller planter har mulighed for at leve
og udvikle sig
forbedre vandkvaliteten i kraft af muslingers og makrofytters rensende effekt
forbedre forholdet mellem kvælstof og fosfor i marine områder
reducere iltsvind
fremme turistpotentialet for lystfiskere og dykkere

§ 3. Medlemskab
Alle, der støtter foreningens formål og som har indbetalt kontingent, kan optages som
medlemmer. Der kan tegnes et virksomhedsmedlemskab (1), foreningsmedlemskab (2),
individuelt medlemskab, (3) og støttemedlemskab (4). Offentlige myndigheder hører under
virksomheder.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent:
Det årlige kontingent udgør:
(1) virksomhedsmedlemskab 2000,- kr./år.
(2) foreningsmedlemskab 500,- kr./år.
(3) individuelt medlemskab: 100,- kr./år.
(4) støttemedlemmer: 50,- kr./år.
Kontingentændringer skal vedtages på generalforsamlingen og træder i kraft for det næstfølgende regnskabsår.

§5. Økonomi og hæftelser
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal være revideret inden generalforsamlingen.
Ingen af foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan gøre personlige krav
gældende med hensyn til foreningens aktiver.
Foreningen hæfter alene med dens formue for foreningens forpligtelser og der kan ikke gøres
krav gældende mod foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer.
Hvis der skal optages lån i bank, sparekasse eller andetsteds, kan bestyrelsen, på fore-

Als Stenrev
ningens vegne skrive under som låntager

§ 6. Foreningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af syv valgte medlemmer, som selv konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer, sekretær samt tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere 2
suppleanter på generalforsamlingen. Et år efter stiftende generalforsamling er tre
bestyrelsesmedlemmer på valg. Ulige år vælges tre og lige år vælges fire
bestyrelsesmedlemmer.
Valgbare er lovlige repræsentanter fra kategori 1og 2 samt ethvert individuelt medlem.

§ 7. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned. Indkaldelsen sker ved annoncering i dagspressen med 14 dages varsel og skal indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab forelægges
4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret ved generalforsamlingen har kun personligt fremmødte medlemmer. Alle
medlemmer har een stemme.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte. Vedtægtsændringer skal dog følge samme procedure som ved nedlæggelse af
foreningen jf. § 10.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer
fremsætter ønske herom, eller når et simpelt flertal i bestyrelsen ønsker dette. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at ønske herom er fremsat, og med 14
dages varsel.

§ 9. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal udarbejdes en protokol fra hvert
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan vælge at uddelegere arbejdet gennem nedsættelse af arbejdsgrupper.
Bestyrelsen udarbejder et kommissorium for arbejdsgruppernes arbejde. Arbejdsgrupperne
afrapporterer til bestyrelsen.

§10. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske, hvis der på en lovlig indkaldt generalforsamling konsta-
Als Stenrev
teres, at der 2/3 flertal af de afgivne stemmer herfor. Beslutningen skal efterprøves på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor der ligeledes skal opnås 2/3 flertal for
nedlæggelsen blandt de afgivne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal
afholdes senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling og med 14 dages varsel.

§ 11. Foreningens værdier ved opløsning
Hvis der træffes en lovlig afgørelse om at opløse foreningen, skal foreningen realisere de
værdier, der måtte forefindes. Den indkomne sum skal indsættes på en bankkonto under
Sønderborg Kommunes formynderskab. Beløbet skal anvendes til almennyttige formål i
overensstemmelse med foreningens formål indenfor en periode af 5 år regnet fra datoen for
opløsningen. Såfremt det ikke er muligt skal det anvendes til aktiviteter indenfor det
maritime område i Sønderborg kommune. Der vil blive lagt vægt på aktiviteternes folkelige
og foreningsmæssige forankring.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

Sønderborg d. 11. juni 2012

Bestyrelsen
Aase Nyegaard, Mogens Dall, Poul Evald, Frede Petersen, Charlotte Jervelund, Ebbe Enøe
(sup.), Bo Mammen Kruse (sup.), vakant politiker og vakant virksomheds rep.